CV naukowe

Wygłaszam referat na temat e-booków na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą ze mną w zakresie dydaktyki akademickiej, wykładów czy szkoleń – zapraszam do zapoznania się z moim CV naukowym.

Jestem absolwentką kulturoznawstwa – spec. audiowizualna (licencjat) i kultura literacka (magisterium, Uniwersytet Śląski). Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu: przekładu literackiego z j. angielskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2013), arteterapii (w tym biblioterapii) (Wyższa Szkoła Humanitas, 2018),  nauczania języka polskiego jako obcego (Uniwersytet Śląski, 2020). W latach 2013-2017 odbywałam studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej na Uniwersytecie Śląskim.

Na moje CV naukowe składają się:

 • dydaktyka akademicka,
 • publikacje naukowe,
 • czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • szkolenia i warsztaty naukowe i dydaktyczne,
 • studia podyplomowe,
 • magisterium,
 • licencjat.

Dydaktyka akademicka

Mam 5-letnie doświadczenie w dydaktyce akademickiej. W latach 2013-2017 pracowałam jako wykładowczyni akademicka w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach oraz Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie, Katedra Nauk Humanistycznych). Prowadziłam ćwiczenia z następujących przedmiotów:

 • kultura języka z retoryką,
 • filozofia (z elem. logiki),
 • etyka (w tym etyka zawodowa),
 • samoświadomość – projektowanie kariery zawodowej,
 • pedagogika czasu wolnego z metodyką,
 • Public Relations.

Do roku akademickiego 2016/2017 miałam pod opieką 30 grup studentów (ok. 775 osób) i wypracowałam 446 godzin dydaktycznych.

Ponadto od stycznia 2016 r. jako Polish native speaker prowadzę lekcje j. polskiego dla cudzoziemców. Oprócz tego od 2000 r. udzielałam korepetycji dla kilkunastu osób w różnym wieku z j. angielskiego, j. polskiego oraz obsługi komputera.

Publikacje naukowe

Monografie pokonferencyjne:

– z konferencji międzynarodowych: 4,

– z konferencji ogólnopolskich: 2.

W sumie opublikowałam 6 artykułów naukowych w monografiach pokonferencyjnych z zakresu:

– literaturoznawstwa (4),

– antropologii kultury (kulturoznawstwa) na temat fotografii (2).

 1. 2016: Esej Humanistyka – Don Kichot naszych czasów. Rola i znaczenie humanistyki w kształtowaniu elity społecznej w monografii pokonferencyjnej Edukacja elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. N. Starik, T. Węglarz, M. Wojdyła-Bednarczyk, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s.53-59. ISBN: 978-83-65096-37-1.

  Abstrakt: Humanistyka jest zapomnianą Alma Mater współczesnego materialistycznego świata. A przecież kiedyś humanistyka nie była niechcianym bękartem i była obiektem zainteresowania największych umysłów ludzkości. Arystoteles i Leonardo da Vinci nie dzielili sztucznie świata na nauki humanistyczne (rzekomo niepotrzebne na rynku pracy) i nauki ścisłe (rzekomo wyłącznie pożądane przez pracodawców). Potrafili z jednakową pasją i na równi zgłębiać świat przyrody, fizykę i technikę, a równolegle zajmować się także filozofią, literaturą i sztuką. W swoim wystąpieniu pragnę skupić się na tym, jak wielką rolę odgrywa humanistyka oraz szeroko pojęta kultura, sztuka i literatura w rozwijaniu potencjału intelektualnego, który przyczynia się do ukształtowania elity społecznej – tak bardzo potrzebnej w obecnym, silnie zdemokratyzowanym świecie.

 2. 2015: Szkic Niewinność pierwszych grzechów. Inicjacja małej dziewczynki w opowiadaniach Ingi Iwasiów i Krystyny Kofty w monografii pokonferencyjnej: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, “Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 101-112. ISBN: 978-83-940476-1-0. Książka dostępna do czytania bezpłatnie na platformie ISSUU.com – publikacje czasopisma “Inter”.
  Abstrakt: Jak smakuje zakazany owoc, kiedy jest się jeszcze dzieckiem? I jaki ma kolor? A zapach? Czy grzechy popełniają tylko niegrzeczne dziewczynki? Czy można przekroczyć tabu i pozostać nadal niewinnym? Jakie niebezpieczeństwa czają się w dziecięcych zabawach? I czy w sielskiej krainie dzieciństwa – pełnej synestezyjnych obrazów, dźwięków, smaków, dotyków i zapachów – możliwa jest inicjacja seksualna małej dziewczynki? Na te oraz inne pytania będę się starała odpowiedzieć w szkicu, którego celem jest analiza literaturoznawcza dwóch krótkich form prozatorskich, czyli opowiadań: Ingi Iwasiów Smaki i dotyki oraz Krystyny Kofty Diabeł stróż grzesznej dziewczynki. Oba teksty starają się przywołać dziecięce wspomnienia, które zabarwiają życie seksualne dorosłych już bohaterek, oraz zwerbalizować zmysłowość tych pierwszych, nieśmiałych doznań; doścignąć ich świeżość i transgresyjną dziewiczość balansującą na granicy dzieciństwa i dorosłości. Słowa kluczowe: inicjacja seksualna, tabu, grzech, arkadia, transgresja, feminizm, Krystyna Kofta, Inga Iwasiów, erotyka, opowiadanie
 3. 2015: Szkic Dusza książki. E-book i jego rola w rozwoju cyfrowej humanistyki, edukacji i literatury w monografii pokonferencyjnej: W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki, tom 1: Upowszechnianie wiedzy w warunkach gospodarki elektronicznej, red. B. M. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2014, s. 114-120. ISBN: 978-83-61247-61-6. Książka (e-book w formacie PDF) do pobrania bezpłatnie na platformie: E-Publikacje Nauki Polskiej.
  Abstrakt: „Technika, przyłączywszy się do duszy, obdarzyła ją wszechmocą. Jednocześnie jednak zmiażdżyła ona duszę. Powstała >dusza techniczna<, z samym jedynie mechanizmem twórczości, ale bez natchnienia twórczości.” – tak pisał Wasilij Rozanow w Opadłych liściach. I mógłby to być interesujący argument w rękach wszystkich tych, którzy nie należą do zwolenników e-booka, gdyby nie fakt, że rosyjski pisarz skreślił te słowa ok. roku 1912 i miał na myśli (o, ironio!)… wynalazek druku. Zarówno w potocznej publicystyce, jak i w humanistycznych środowiskach akademickich daje się zauważyć skłonność do silnej polaryzacji stanowisk wobec publikacji elektronicznych, do czarno-białego opowiadania się za lub przeciw, do sztucznego antagonizowania postaw lub przynajmniej do ambiwalencji. W swoim wystąpieniu chciałabym się zatem zastanowić m.in. nad tym, czy rzeczywiście mamy do wyboru tylko te dwa wrogie sobie obozy? Czy aby nie fetyszyzujemy nadmiernie książki tradycyjnej? I czy nie demonizujemy przesadnie e-booków? Czy jeden wynalazek koniecznie musi wyprzeć swojego przodka, czy też ich koegzystencja to sprawa oczywista? I jak zmieniłoby się nasze myślenie o publikacjach elektronicznych, gdyby się okazało, że e-book może być emanacją duszy książki? Jak wpłynęłoby to na rozwój humanistyki i literatury? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w swoim artykule.
 4. 2013: Szkic Estetyczna transgresja. Akt w świetle teorii feministycznych w monografii: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Monografia z cyklu: Edukacja XXI wieku – tom 2, red. N. Majchrzak, N. Starik, A. Zduniak, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 267-271. ISBN: 978-83-61304-54-8. Książkę można zakupić w formacie PDF na platformie: E-Publikacje Nauki Polskiej.
  Streszczenie: Mój krótki esej stanowi do pewnego stopnia kontynuację rozważań o fotografii w kontekście jednak szeroko pojętej sztuki feministycznej i przy inspiracji słynną  książką Lyndy Nead zatytułowaną Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność. Staram się tu skonfrontować tradycyjną estetykę aktu – wywodzącą się z kultury patriarchalnej – z rozumieniem aktu  prezentowanym w sztuce tworzonej przez kobiety, które to rozumienie stanowi feministyczną rewizję uświęconych tradycją pojęć, tematów i motywów. Ponadto staram się też zanalizować zagadnienie seksualności i/lub aseksualności aktu, jak zwykle wplatając w naukowe rozważania także swoje subiektywne odczucia wobec aktu z cyklu Nude Cube autorstwa czeskiego artysty Geroge’a Ksandra.
 5. 2012: Szkic W poszukiwaniu istoty blogowości. Problemy genologiczne w monografii pokonferencyjnej: Web 2.0. Szanse i zagrożenia, red. J. Farysej, N. Dębowska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2012, str. 75-84. ISBN: 978-83-61304-48-7. Książkę można zakupić w formacie PDF na platformie: E-Publikacje Nauki Polskiej.
  Streszczenie: Blogi, jako jedno z najstarszych zjawisk internetowych, doczekały się już zainteresowania wielu badaczy. Z reguły rozważania na temat blogów toczą się na styku dwóch dyscyplin: medioznawstwa i literaturoznawstwa. Obecnie jesteśmy świadkami ewoluowania blogów i promieniowania blogowej struktury na strony internetowe w ogóle. Dlatego warto wyruszyć w intelektualną podróż w poszukiwaniu istoty „blogowości”, a więc zbadać blog pod kątem genologii i w świetle różnych stanowisk badawczych, ponieważ „blogowość” nie jest tak oczywistą sprawą, jak się z pozoru może wydawać. Szkic dokonuje przeglądu takich zagadnień jak historia i ewolucja bloga, definicje i kryteria, główne pojęcia i wyróżniki, relacje nadawca-odbiorca, funkcje bloga, mity dotyczące blogów, klasyfikacje i podziały oraz literackość bloga. Niniejszy szkic nie ma charakteru egzemplifikacji, nie bazuje na konkretnych przykładach blogów. Jego celem jest raczej rozeznanie bogactwa postaw teoretycznych w zakresie podjętego tematu i próba sformułowania własnej koncepcji bloga. Słowa kluczowe: Blog, dziennik, hipertekstowość, interaktywność, multimedialność, internet, estetyka fragmentu, sylwa, poetyka kolekcji, autobiografia, pakt autobiograficzny
 6. 2009: Szkic Eros i tanatos w fotografii. Między pożądaniem a śmiercią w monografii pokonferencyjnej: Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe, red. I. Gielata, T. Bielak, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2009, str. 23-31. ISBN: 978-83-61378-91-4. Książkę można zakupić w kasie WSZOP.
  Streszczenie: Praca jest pionierską analizą tak zestawionego tematu. Traktując freudowskie popędy erosa i tanatosa jako punkt wyjścia, esej rozważa rolę ciała w fotografii. Ciało ludzkie łączy dwa tak rożne obszary fotografii jak erotyka i zdjęcia zmarłych. Fetyszyzowanie ciała następuje zarówno w fotografii erotycznej czy pornograficznej, jak i w fotografii funeralnej, w obu przypadkach ciało oddziela się od osoby, choć w każdym z nich w całkiem odmienny sposób. Fotografia erotyczna „uśmierca” osobę, podczas gdy fotografia funeralna chce ją odzyskać, „ożywić”.

Czynny udział w konferencjach naukowych i seminariach:

1. 2015: (25 września) Referat Humanistyka – Don Kichot naszych czasów. Rola i znaczenie humanistyki w kształtowaniu elity społecznej zaprezentowany na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Gliwicach.

2. 2015: (1-30 września) Referat Przeciętnej Polki portret przyziemny w “Kieszonkowym atlasie kobiet” Sylwii Chutnik zaprezentowany na Ogólnopolskiej Internetowej Konferencji Naukowej “Parodia i ironia w literaturze polskiej po 1989 roku” zorganizowanej przez czasopismo “Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” wydawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Abstrakt: Kieszonkowy atlas kobiet Sylwii Chutnik to powieść, która – posługując się językiem gorzkiej ironii podszytej tropami feministycznej krytyki literackiej – portretuje kobiety tak, jakby były egzotycznymi zwierzętami o mało znanych zwyczajach. Mamy tu więc sklasyfikowane takie gatunki, jak np.: bazarówa, gospodyni domowa, kura, matka gastronomiczna, kiblara, madonna parapetowa czy wdowa cmentarna – kobiety zamknięte w swoich społecznych rolach, niczym zwierzęta w ciasnych klatkach, zwierzęta, którym możemy się bezmyślnie przyglądać w ogrodzie zoologicznym codzienności. Atlas to także swoisty przewodnik, zbiór map dający możliwość prześledzenia tras cyklicznych wędrówek tych kobiet (próbujących „nie mieć żadnych życiowych refleksji”), które przemieszczają się regularnie w kręgu tych samych miejsc: ich wszechświat to bazar i mityczny labirynt mieszkania, w którym zawsze jest coś do zrobienia i posprzątania. W swoim artykule zamierzam skupić się właśnie na portretach owych kobiet sytuowanych najniżej – swoiście pojętych zwierząt udomowionych i tresowanych od pokoleń do posłuszeństwa i pokory, których egzystencja została sprowadzona do parteru, czyli do poziomu szorowanej na kolanach podłogi i muszli klozetowej, która powinna „lśnić jak perełka”. Dzięki zastosowaniu ironii i kolokwialnego języka feministyczne przesłanie tej książki zyskuje nowy, świeży wymiar i pozwala „oswoić” świat widziany z kobiecej perspektywy.

Wygłaszam referat na temat e-booków na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

3. 2014: (24-26 września) Referat Dusza książki. E-book i jego rola w rozwoju cyfrowej humanistyki, edukacji i literatury zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.  http://www.ebook-wse.pl/konferencja,29.html

4. 2014: (13 czerwca) Referat Młode panny w stanie logofilii, czyli kobiece poradniki pisania w świetle krytyki feministycznej zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Twórcze Pisanie. Tradycja, wyzwania, ograniczenia i perspektywy” zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Literacko-Artystyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w wykładach mistrzowskich: dr Joanny Bator, prof. Jacka Dąbały i Piotra Sommera.
Abstrakt: Co łączy Izabelę Filipiak, Olgę Tokarczuk, Dorotheę Brande i Brendę Ueland? Każda z nich napisała poradnik/podręcznik bądź szkic na temat twórczego pisania. Każda z nich jest kobietą. I każda jest lub była pisarką. Wszystkie cztery odwołują się do głębokiej psychologii twórczości, ale każda z nich robi to w nieco odmienny, tylko sobie właściwy sposób. Próbując odpowiedzieć na pytanie „jak pisać?” (będąc kobietą), autorki udowadniają, że pisanie to coś więcej niż tylko gatunki, style i techniki, bowiem twórczość jawi się w ich tekstach jako pewien szczególny stan ducha i uważny styl życia zabarwiony kobiecym odczuwaniem świata. Izabela Filipiak tworzy symboliczną figurę młodej panny terminującej w szkole twórczego pisania i zadziwionej światem, która przechodzi przez szereg ćwiczeń mających na celu pobudzanie wyobraźni. Olga Tokarczuk w stanie logofilli błądzi po mglistych przestrzeniach mitu i podświadomości. Brenda Ueland uzasadnia, „dlaczego kobiety, które wykonują zbyt dużo prac domowych powinny je zaniedbać dla pisania”, a Dorothea Brande odkrywa, że pisarz (pisarka) tak naprawdę ma podwójną, a nawet potrójną naturę. Prezentowany szkic ma na celu analizę wybranych podręczników twórczego pisania napisanych przez kobiety-autorki (i adresowanych zwłaszcza do innych potencjalnych autorek) w świetle nurtów krytyki feministycznej, takich jak arachnologia i ecriture feminine.

5. 2014: (25-26 kwietnia) Udział w Seminarium Naukowym „Nowa Humanistyka: perspektywy, oczekiwania” (2 pkt. ECTS) w Lublinie pod egidą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie. Na podstawie szkicu: Humanistyka – Don Kichot naszych czasów. Udział w wykładach i seminariach mistrzowskich (prof. R. Nycz, prof. R. Koziołek), dyskusjach panelowych (prof. D. Czaja, prof. J. Pomorski, prof. P. Śliwiński) oraz warsztatach (ścieżki finansowania nauki, poetyka wniosku grantowego).  http://teatrnn.pl/humanistyka/page/6 http://teatrnn.pl/humanistyka/page/7

Wygłaszam swój referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie” w UMK w Toruniu. Na zdjęciu z Tomaszem Dalasińskim.

6. 2014: (20-21 marca) Referat Niewinność pierwszych grzechów. Inicjacja małej dziewczynki w opowiadaniach Ingi Iwasiów i Krystyny Kofty zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie” w Toruniu pod egidą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

7. 2012: (28-29 czerwca) Referat pt. W poszukiwaniu istoty blogowości. Problemy genologiczne przedstawiony na Międzynarodowej Internetowej Konferencji Naukowej „Web 2.0 – szanse i zagrożenia”  pod egidą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.  http://www.web2expo.eu/speakers.html http://www.web2expo.eu/prezentacje.html

8. 2011: (16-18 września) Referat Voyeuryzm zdetronizowany i androgyniczność. Próba definicji i typologii wideoklipów feministycznych w kulturze popularnej wygłoszony podczas Sympozjum Naukowego pt. „Gender – społeczno-kulturowa tożsamość płciowa czy pusty slogan?”, które zostało zorganizowane przez Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Wygłaszam referat na temat wideoklipów podczas Sympozjum Naukowego o Gender w Cieszynie.

Streszczenie: Praca jest pionierską próbą zdefiniowania wideoklipu feministycznego i stworzenia jego typologii (wyróżnia 7 typów teledysków feministycznych), podejmuje także wątek androgynii. Szkic analizuje klipy takich artystek jak: Christina Aguilera, Beyonce, Lady Gaga, La Roux, Peaches, Pink, Rihanna, Rudenko i Shakira.

9. 2008: (22-23 października) Referat Eros i Tanatos w fotografii. Między pożądaniem a śmiercią wygłoszony na konferencji naukowej Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy i Akademii Techniczno-Humanistycznej „Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe”  w Bielsku-Białej.

Oprócz tego brałam także bierny udział w kilkudziesięciu konferencjach, seminariach
i innych wydarzeniach naukowych; poniżej najważniejsze z nich:

Szkolenia i warsztaty:
naukowe, dydaktyczne i zawodowe  (wybrane)

1.  2019 (17 maja): Konferencja „Eduholism” na temat kształcenia holistycznego w szkole średniej i wyższej, Uniwersytet Śląski i Bytomskie Centrum Kultury, Bytom.

2017 (23 września 2017 r.): Seminarium antropologiczno-psychologiczne “Archetypowe wzorce w baśniach wg Marie-Louise von Franz” (7 h) prowadzone przez Małgorzatę Kalinowską, Instytut Studiów Kulturowych Raven w Czeladzi.

2. 2017 (8-9 czerwca): V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium: wykłady i wystąpienia ideatoryjne (m.in. efekt Pigmaliona, slow education, gry planszowe w edukacji, edukacja plenerowa, e-trening, user experience w dydaktyce, pedagogika zabawy, Socrative, small teaching, metody symulacyjne, Kahoot), sesja plakatowa (m.in. mity w dydaktyce akademickiej; efekt Rosenthala), debata “Marketing w sali wykładowej: czy i jak się sprzedać?”, warsztaty (zarządzanie czasem w pracy nauczyciela akademickiego; tutoring i coaching w dydaktyce akademickiej; Moodle), Uniwersytet Gdański.

2. 2017 (6-7 maja): Szkolenie “PhD Training – profesjonalizacja i umiędzynarodowienie doktoratu” prowadzone przez dr Annę Olszewską (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) i mgra Mateusza Króla (Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Szkolenie (12h) obejmowało zagadnienia: zarządzanie sobą w czasie, personal branding, sztuka prezentacji i pitchingu, zarządzanie siecią interesariuszy, zarządzanie rozwojem naukowym wg. Business Model Canvas oraz dobre praktyki międzynarodowej kariery naukowej.

3. 2017 (4 maja): Warsztaty dydaktyczne nt. “Jak zacząć szkolenie”, Iwo Konopek, Akademickie Biuro Karier, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

4. 2017 (27 kwietnia): Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa “Edukacja z mózgiem w tle”: wykłady z zakresu psychologii, coachingu, neuronauki i kognitywistyki (prof. S.A. Gruszewska, prof. N. Viatkina, M. Bennewicz, D. Niedzielski) oraz dwa warsztaty: M. Bennewicz “Matryca edukacyjna: jak uczyć skutecznie. Nowoczesne metody edukacji w świetle kognitywistyki” i Tomasz Kuta “Arteterapia a kreatywność”, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz Collegium Balticum – Szczecińska Szkoła Wyższa.

5. 2017 (4-5 kwietnia): I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu: wykłady z zakresu nowoczesnych technologii i akademickich baz danych (Academica, katalogi nowej generacji, IBUK Libra, Legalis, OMNIS, projektowanie e-booka, promocja filmem), promocji i dystrybucji e-booków (dr K. Krzan), PR-u w wydawnictwie (dr K. Dudek), PLR i opłat reprograficznych oraz czasopism naukowych (wytyczne DOAJ, dr A. Matysek: Open Journal System).

6. 2014 (8 maja): Konferencja naukowa „Nowoczesne technologie w edytorstwie” oraz udział w warsztatach dr Anny Matysek “Publikowanie czasopism elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania open source” oraz dr Magdaleny Piekary “Wydajemy książkę. Proces wydawniczy – czy wiesz, jak wygląda?”, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

7. 2013 (8 listopada): Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej zorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Studia podyplomowe

2021-2022: Roczne studia podyplomowe: Bibliotekoznawstwo, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

2018-2020: 3- semestralne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

2017-2018: 3 -semestralne studia podyplomowe: Arteterapia, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Projekt dyplomowy: „Śpieszmy się kochać ludzi”. Arteterapia w procesie przeżywania żałoby.

2012-2013: Roczne studia podyplomowe dla tłumaczy literatury z j. angielskiego, Katedra UNESCO, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Przekład dyplomowy: fragment Dziennika zimowego Paula Austera.

Magisterium

2010-2012: Kulturoznawstwo, spec. kultura literacka. Praca magisterska Dziennik pisarki ponowoczesnej. „Polka”, „Europejka”, „Obywatelka” Manueli Gretkowskiej – oceniona i obroniona na ocenę 5,0. Promotor: dr Beata Gontarz. Recenzent: prof UŚ dr hab. Elżbieta Dutka. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Streszczenie: Celem pracy jest wykazanie, dlaczego w badaniach diarystycznych potrzebna jest perspektywa feministyczna. Praca bada, w jaki sposób spojrzenie feministyczne jest w stanie zabarwić ponowoczesność w dzienniku kobiecym oraz jakie są jej znamiona. Chce również przybliżyć główne tematy w dzienniku pisarki ponowoczesnej i pokazać, że pozostają one wciąż uniwersalne, mimo upływu lat i następstwa kolejnych epok.  Praca została podzielona na trzy części zgodnie z wykładnią zawartą w jej tytule. Rozdział pierwszy (Dziennik) i drugi (Dziennik pisarki) mają charakter teoretyczny, natomiast rozdział trzeci (Dziennik pisarki ponowoczesnej) – ma charakter analityczny i interpretacyjny.

Licencjat

2007-2010: Kulturoznawstwo, spec. audiowizualna. Praca licencjacka Literackie manifesty feminizmu w twórczości pisarek polskich – oceniona i obroniona na ocenę 5,0. Promotor: prof. Anna Węgrzyniak, recenzent: dr Dorota Fox. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Streszczenie: Praca dokonuje chronologicznego przeglądu zagranicznych i polskich nurtów krytyki feministycznej oraz analizuje trzy casusy twórczości kobiecej: opowiadanie Marii Kuncewiczowej Przymierze z dzieckiem, powojenne poezje Anny Świrszczyńskiej z tomu Jestem baba oraz powieść Krystyny Kofty Chwała czarownicom (pierwsza analiza tej powieści). Analiza literaturoznawcza skupia się na wątkach i tematach kobiecych, specyficznie żeńskich doświadczeniach oraz szczególnych właściwościach stylu pisarstwa kobiecego.

Przewiń do góry
 • Facebook
 • GoldenLine
 • LinkedIn
 • Nasza Klasa
 • Blip
 • Twitter
 • YouTube